Anti-slavernijbeleid

Modern slavernij is een misdaad en een schending van de mensenrechten. Het kan zich uiten in verschillende vormen, zoals slavernij, dienstbaarheid, dwangarbeid en mensenhandel. Bij al deze vormen gaat het om vrijheidsberoving en uitbuiting van een persoon, voor persoonlijk fo zakelijk gewin.

RVM Systems heeft een zero-tolerance aanpak m.b.t moderne slavernij, en we zetten ons in om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en tot het implementeren en handhaven van effectieve systemen en controles, om ervoor te zorgen dat moderne slavernij nergens in ons bedrijf, of in onze supplychains, plaatsvindt.

We zetten ons ook in voor transparantie in onze business en om moderne slavernij in onze supplychains aan te pakken, in lijn met onze openbaarmakingsverplichtingen onder de Modern Slavery Act 2015.

Wij verwachten dat onze leveranciers en business partners dezelfde hoge standaarden naleven. Als onderdeel van onze bedrijfsprocessen zullen wij het komende jaar specifieke verbodsbepalingen opnemen tegen het gebruik van dwangarbeid of mensenhandel

Wij verwachten dat onze leveranciers dezelfde hoge standaarden naleven, of het nou gaat om slavernij of dienstbaarheid, van volwassenen of kinderen.

Dit beleid is van toepassing op al onze werknemers, op alle niveaus: directie, kantoorpersoneel, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers, vrijwilligers, stagiaires, vertegenwoordigers, aannemers, externe consultants, derde partijen en business partners.

Dit beleid maakt geen onderdeel uit van een werknemerscontract en we kunnen het op elk gewenst moment aanpassen.

Verantwoordelijkheid voor het beleid

Het bedrijf heeft de volledig verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit beleid voldoet aan onze wettelijke en ethische verplichtingen en dat iedereen die onder ons valt ervoor verantwoordelijk is.

Het bedrijf heeft de primaire en dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid, het bewaken van de effectiviteit van het gebruik, het behandelen van eventuele vragen hierover en het auditeren van interne controlesystemen- en procedures om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn in het tegengaan van moderne slavernij.

Het management op alle niveaus is ervoor verantwoordelijk dat degenen die aan hen rapporteren dit beleid begrijpen en naleven, en dat zij regelmatig adequate training krijgen over het onderwerp van moderne slavernij in supplychains.

Wij vragen u om op dit beleid te reageren en suggesties te doen voor het verbeteren ervan. Wij stellen uw opmerkingen, suggesties en vragen op prijs. U kunt ze richten aan de directeur.

Naleving van het beleid

Zorg ervoor dat u dit beleid leest, begrijpt en naleeft.

Het voorkomen en rapporteren van moderne slavernij in onze business of supplychains is de verantwoordelijkheid van alle personen die voor ons werken. U bent verplicht om elke activiteit te vermijden die zou kunnen leiden tot een schending van dit beleid. U moet uw leidinggevende of directeur zo snel mogelijk op de hoogte stellen als u vermoedt dat er iets is gebeurd of gaat gebeuren dat niet strookt met dit beleid.

Wij moedigen u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium over een vermoeden van moderne slavernij in ons bedrijf. Als u vermoedt dat er een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, of gaat plaatsvinden, moet u uw leidinggevende of directeur hiervan op de hoogte stellen, of dit zo snel mogelijk melden, in overeenstemming met onze klokkenluidersbeleid.

Houd er rekening mee dat, indien van toepassing en met het welzijn en veiligheid van onze lokale werknemers als prioriteit, we onze leveranciers zullen ondersteunen en begeleiden om hen te helpen dwangarbeid in hun eigen bedrijf en supplychains aan te pakken.

Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling, de behandeling van werknemers in het algemeen, of hun arbeidsomstandigheden binnen een supplychain een vorm van moderne slavernij zou kunnen zijn, neem dan contact op met uw leidinggevende of directeur.

We streven ernaar om openheid aan te moedigen zullen iedereen steunen die te goeder trouw zijn oprechte zorgen uitspreekt onder dit beleid, zelfs als ze het bij het verkeerde eind hebben. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand nadelig wordt behandeld als gevolg van het goeder trouw melden van hun vermoeden dat moderne slavernij, in welke vorm dan ook, plaatsvindt, of kan plaatsvinden in een onderdeel van ons bedrijf, of in onze supplychains.

Schadelijke behandelig omvat ontslag, disciplinaire maatregelen, of een andere ongunstige behandeling, na het uiten van zorgen.

Als u denkt dat u op een dergelijke manier bent behandeld, dient u uw leidinggevende hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de kwestie niet wordt verholpen en u een werknemer bent, dient u deze formeel aan de orde te stellen met behulp van onze klachtenprocedure, die u kunt vinden in het huidige werknemershandboek.

Deze verklaring en dit beleid aangaande moderne (anti) slavernij is bedoeld voor de bedrijven in alle landen, met name de UK; en werd u gebracht door Rushax.

Communicatie & bewustzijn van dit beleid

Training over dit beleid en over het risico dat ons bedrijf loopt door moderne slavernij in zijn supplychains maakt deel uit van het introductieproces voor alle personen die voor ons werken, en updates zullen worden verstrekt met behulp van gevestigde communicatiemethodes tussen de business en u. Ons zero-tolerance beleid van moderne slavernij moet worden communiceerd aan alle leveranciers en business partners, aan het begin van onze zakelijke relatie en daarna waar nodig worden versterkt.

Schendingen van dit beleid

Elke werknemer die dit beleid schendt, zal worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen, die kunnen leiden tot ontslag wegens wangedrag. We kunnen onze relatie met andere personen en organisaties die namens ons werken, beëindigen als ze dit beleid schenden.

Ondertekend door: Jennifer Johnston-Watt: Brand Ambassador van RVM Systems: Januari 2021

TOP